PRIVACY POLICY DUTCH ART ACADEMY

(SCROLL FOR ENGLISH AND GERMAN)

Conform de wet op de privacy binnen de EU (GDPR) gebruikt Dutch Art Academy de volgende privacy policy. Het is ons doel om ons te houden aan de door de wet gestelde beperkingen.

1. VERWERKERS VAN DUTCH ART ACADEMY ZIJN:

Voor een goede werking van de onlineschool werken wij samen met zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij een contract afgesloten waarin wij afspreken aan de GDPR-wetgeving te voldoen. De Verwerkers van Dutch Art Academy zijn:

 • Teachable en hun verwerkers(softwareplatform van de school, betalingsverwerker (Stripe), deel van de leerlingadministratie, )
 • Mailchimp (nieuwsbriefsoftware)
 • Sumo (internetanalyse software)
 • Antagonist (hosting, verwerker van emailverkeer)
 • Facebook(Studentenpagina) verwerker van de feedbackpagina voor studenten.
 • Webcoachservice(website onderhoud) Verwerker heeft toegang tot de website https://www.dutchartacademy.nl t.b.v. technisch onderhoud)
 • Werknemers(zoals beoordelaars of mensen die lessen schrijven, toegang tot studentengegevens)
 • Marketing Verwerker, toegang tot facebookpagina en Mailchimp.
 • Google Analytics (gegevens analyse internet)
 • Anderen die gegevens voor Dutch Art Academy verwerken

Dutch Art Academy is zelf verwerker van studenteninformatie zoals foto’s en feedback van uw werk, emailverkeer en persoonsgegevens.

Dutch art academy heeft of verwerkt geen creditcardgegevens, dit wordt verzorgd door Teachable en Stripe.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT TEACHABLE

Naam en adres gegevens

 • voornaam
 • achternaam
 • emailadres

naam van de cursus die u volgt of heeft gevolgd en de betalingen die u verricht heeft.

 • creditcard gegevens

Studentenstatistieken

 • hiermee hebben wij zicht op uw vorderingen in het lesmateriaal, inloggen, pauzeren, betalingen, cursussen/workshops waar u deelnemer in bent.

De voorgaande gegevens worden gevraagd om:

 • · Uw betaling te verifiëren
 • · U te kunnen bereiken met communicatie over nieuws, cursussen, huishoudelijke mededelingen, de voortgang van uw cursus, statistische doeleinden.

3. COMMUNICATIE

Via uw aanmelding voor onze nieuwsbrief verwerken wij de volgende gegevens om u te kunnen bereiken met communicatie over nieuws, cursussen.

o Via Teachable sturen wij u emailberichten m.b.t. huishoudelijke mededelingen, aanmoedigingsemails.

o Via ons kantoor sturen wij u emailberichten m.b.t. huishoudelijke mededelingen, het uitwisselen van feedback, foto’s, huiswerk, en certificaten.

o Via Mailchimp sturen wij u emailberichten t.b.v. nieuws en aanbiedingen

Wij vragen om uw nationaliteit of taal zodat wij in de juiste taal met u kunnen communiceren.

4. U HEEFT RECHT OP

Het recht om vergeten te worden

U kunt vragen om het volledig verwijderen van uw leerling gegevens uit de online school en de Studentenpagina op Facebook. Uw gegevens worden standaard na 1 jaar verwijderd uit de school en de Facebookpagina.

Door u uit te schrijven in de footer van onze nieuwsbrief kunt u uw gegevens wissen bij Mailchimp via wie wij onze nieuwsbrieven versturen.

Het recht om privacy instellingen te kiezen zonder dat u gehinderd wordt in het gebruik van de online school.

De school gebruikt een verborgen Studentenpagina op Facebook als onderdeel van het leerproces zodat u zowel van uw eigen feedback als van feedback op het werk van andere studenten leert. Deze pagina is alleen toegankelijk voor studenten van Dutch Art Academy die zich hiervoor hebben aangemeld. U heeft het recht om privé feedback te ontvangen via email zodat u niet via Facebook feedback ontvangt. Dit kunt u aangeven via een email aan ons direkt na uw inschrijving.

Het recht op dataportabiliteit

Wij kunnen u een overzicht geven van uw betalingshistorie (max. 7 periodes). Andere data zoals feedback op de Studentenpagina op Facebook kunt u zelf via Facebook downloaden. Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens die wij op de kantoor pc hebben verwijderen (foto’s en certificaten).

Het recht op rectificatie

You may access and update your Dutch Art Academy Profile on the schoolplatformat any time to correct or complete your account information.

Een deel van de leerlingadministratie (statistieken) wordt gegenereerd door Teachable en kan niet aangepast worden.

You may also contact Dutch Art Academyat any time to access, correct, amend or delete information that we hold about you, as explained by contacting us.

Uw gegevens en informatie op onze Facebookpagina kunt u te allen tijde bewerken en/of verwijderen of downloaden via uw eigen Facebookaccount.

U kunt uw gegevens bij Mailchimpveranderen door ons een email te sturen of door onder aan een nieuwsbrief op een link te klikken die u toegang geeft tot uw gegevens bij Mailchimp.

Het recht op toegang

Our Privacy Policydescribes what data we collect and how we use it. If you have specific questions about particular data, you can contact us for further information at any time.

Het echt op de hoogte te worden gesteld van datalekken

Dutch Art Academy verplicht zich u en het College Bescherming Persoonsgegevens op de hoogte te stellen indien er sprake is van datalekken.

5. DUTCH ART ACADEMY’S INTENTIES M.B.T. PRIVACY

Dutch Art Academy zal uw privé informatie slechts gebruiken voor doeleinden die nodig zijn voor het runnen van de (online) school. Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven voor andere doeleinden.

Hoe wij uw informatie beschermen

Wij en onze verwerkers nemen passende procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die bij ons of onze platformen zijn opgeslagen.

Uw persoonlijke informatie delen

Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers aan anderen. We kunnen generieke geaggregeerde demografische informatie die geen verband houdt met persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en gebruikers delen met onze zakenpartners, vertrouwde leden en adverteerders voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

6. STUDENTENPAGINA OP FACEBOOK

U wordt om specifieke toestemming gevraagd om deel te nemen aan de besloten Studentenpagina van Dutch Art Academy op Facebook zodat wij uw foto’s van uw werk daar kunnen plaatsen tezamen met onze feedback op uw werk.

· Met het verstrekken van uw Facebook pagina naam aan onze administratie en het deelnemen aan deze studentenpagina op Facebook verklaart u zich akkoord met het gebruik van deze pagina.

· U verklaart zich ook akkoord met het ontvangen van feedback op uw werk en het plaatsen van foto’s van uw werk op deze pagina.

· U verklaart zich akkoord met het feit dat andere Dutch Art Academy studenten uw feedback en uw werk kunnen bekijken.

· U verklaart zich akkoord met de privacy rechten van uw medestudenten op deze pagina. Dit houdt in dat u geen foto’s van hen kopieert en/of publiceert zonder hun nadrukkelijke toestemming en geen feedback op hun werk kopieert en/of publiceert zonder hun nadrukkelijke toestemming.

· U gebruikt deze pagina niet voor negatieve communicatie omtrent de school of (het werk van) andere studenten doch richt zich bij klachten direct tot de schoolleiding.

7. BEWAARTERMIJN STUDENTEN INFORMATIE

Wij bewaren 2 soorten studenteninformatie:

a) een studentendossier op uw naam

b) accountinformatie op het online school platform

a) Het Studentendossier op uw naam

Bevat de volgende informatie:

Naam, adres, taal, emailadres, cursusnaam, mogelijke bijzondere opmerkingen, foto’s van uw huiswerkopdrachten, behaalde certificaten. Dit dossier wordt bewaard op de server van Dutch Art Academy. Deze informatie kan bewaard worden tot 2 jaarna het verlaten van de school.

b) Accountinformatie op het Online School platform

Bevat de volgende informatie:

Naam, adres, emailadres, creditcardgegevens (ontoegankelijk voor Dutch Art Academy), ip-adres, aanmaakdatum, aantal logins, laatste logindatum, cursusinformatie, betalingsinformatie, statistieken omtrent de cursus die u gevolgd heeft. Deze gegevens worden langer bewaard.

De volgende gegevens worden langer dan 2 jaar bewaard:

· Uw certificaat en foto van uw (eind)werkstuk.(in dossier a)

· Uw accountgegevens t.b.v. deelname aan een volgende cursus. (op het online school platform). Met het bewaren hiervan kunt u voor een volgende cursus eenvoudig inloggen. Als u niet wilt dat dit account in stand blijft kunnen wij uw account op uw verzoek verwijderen. Daartoe neemt u contact op met ons.

Wat wordt er verwijderd:

· Uw toegang tot de besloten studenten Facebookpagina wordt beëindigd zodra uw cursus beëindigd is. Uw feedback blijft max. 2 jaar staan.

· Alle huiswerkfoto’s van uw cursus, worden na 2 jaar verwijderd, uitgezonderd de foto van uw (eind)werkstuk en uw certificaat. Uw emailadres blijft in ons bestand omdat wij graag met u in contact blijven voor volgende aanbiedingen.

o U kunt te allen tijde aangeven dat uw wilt dat uw volledige informatie verwijderd wordt. Neem u daarvoor contact op.

8. AANSPREEKPUNT DATAVERWERKING DUTCH ART ACADEMY

De aanspreekbare persoon binnen Dutch Art Academy aangaande dataverwerking is Marion de Jong, of een vervanger. Heeft u vragen of wilt u contact omtrent privacy zaken dan kunt u contact opnemen met: [email protected]

9. COOKIES

Dutch Art Academy en Teachableverzamelen ondermeer m.b.v. Google Analytics and Sumo gegevens omtrent uw gebruik van onze websites van onze online scholen. Het is ons doel om u hiermee een betere gebruikerservaring te bieden. Het gaat om anonieme informatie.

10. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dutch Art Academy heeft de vrijheid om dit privacybeleid op elk gewenst moment bij te werken. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We moedigen Gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we helpen de persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek te herzien en u bewust te worden van wijzigingen.

GERMAN

Datenschutzpolitik DUTCH ART ACADEMY

In Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz der EU (DSGVO) verwendet die Dutch Art Academy die folgenden Datenschutzrichtlinien. Unser Vorsatz ist es, die gesetzlichen Beschränkungen einzuhalten.

1. PROZESSOREN DER NIEDERLÄNDISCHEN KUNSTAKADEMIE SIND:

Um eine reibungslose Funtion der Online-Schule zu gewährleisten, arbeiten wir mit sogenannten Prozessoren zusammen. Mit diesen Verarbeitern haben wir einen Vertrag geschlossen, in dem wir uns verpflichten, die DSGVO einzuhalten.
Die Verarbeiter der Dutch Art Academy sind:
 • Teachable und ihre Prozessoren (Softwareplattform der Schule, Zahlungsprozessor (Stripe), Teil der Studentenverwaltung,)
 • Mailchimp (Newsletter-Software)
 • Sumo (Internet-Analyse-Software)
 • Antagonist (Hosting, Verarbeiter von E-Mail-Verkehr)
 • Facebook (Studentenseite) Prozessor der Feedback-Seite für Studenten.
 • Web-Coach-Service (Website-Wartung) Der Prozessor hat Zugriff auf die Website https://www.dutchartacademy.nl für die technische Wartung)
 • Mitarbeiter (z. B. Assessoren oder Personen, die Lektionen schreiben, Zugriff auf Schülerdaten)
 • Marketing Processor, Zugriff auf Facebook-Seite und Mailchimp.
 • Google Analytics (Datenanalyse Internet)
 • Anderen, die Daten für die Dutch Art Academy verarbeiten
Dutch Art Academy ist selbst ein Verarbeiter von Studenteninformationen wie Fotos und Feedback von Ihrer Arbeit, E-Mail-Verkehr und persönlichen Daten.
Wir haben oder verarbeiten keine Kreditkartendaten, dies wird von Teachable und Stripe zur Verfügung gestellt.

2. WELCHE PERSÖNLICHE DATEN VERARBEITET TEACHABLE

Name und Adresse Details

• Vorname

• Nachname

• E-Mail-Adresse

Name des Kurses

dem Sie folgen oder folgten und die Zahlungen, die Sie geleistet haben:
 • Kreditkartendetails
 • Studentenstatistik
Damit haben wir Einsicht über Ihre Fortschritte im Kurs zu Materialien, Anmeldung, Pausen, Zahlungen, Kurse / Workshops, an denen Sie teilnehmen.
Die vorherigen Daten werden angefordert:
• Überprüfen Sie Ihre Zahlung
• Um Sie durch Kommunikation zu Nachrichten, Kurse, Haushaltsankündigungen, den Fortschritt Ihres Kurses, statistischen Zwecken, erreichen zu können.

3. KOMMUNIKATION

Durch Ihre Registrierung für unseren Newsletter verarbeiten wir die folgenden Daten, um Sie via Kommunikation über Neuigkeiten der Kurse zu erreichen.
o Durch Teachable senden wir Ihnen E-Mail-Nachrichten über Haushaltsankündigungen, Ermutigungs-E-Mails.
o Durch unser Büro senden wir Ihnen E-Mail-Nachrichten über Haushaltsankündigungen, den Austausch von Feedback, Fotos, Hausaufgaben und Zertifikate.
o Via Mailchimp senden wir Ihnen E-Mails zu Neuigkeiten und Angeboten.
Wir fragen nach Ihrer Nationalität oder Sprache, damit wir mit Ihnen in der richtigen Sprache kommunizieren können.


4. SIE HABEN DAS RECHT:

o gelöscht zu werden
Sie können die vollständige Entfernung Ihrer Schülerdaten von der Online-Schule und der Schülerseite auf Facebook verlangen. Ihre Daten werden standardmäßig nach 2 Jahren von der Schule und der Facebook-Seite gelöscht.
Wenn Sie sich im Fußteil unseres Newsletters abmelden, können Sie Ihre Daten bei Mailchimp löschen, über die wir unsere Newsletter versenden.
o Datenschutzeinstellungen zu wählen, ohne von der Nutzung der Online-Schule ausgeschlossen zu werden.
Die Schule verwendet eine verborgene Studentenseite auf Facebook als Teil des Lernprozesses, so dass Sie aus Ihrem eigenen Feedback sowie aus Rückmeldungen zur Arbeit anderer Schüler lernen. Diese Seite ist nur für Studenten der Dutch Art Academy zugänglich, die sich dafür registriert haben. Sie haben das Recht, ein persönliches Feedback per E-Mail zu erhalten, damit Sie kein Feedback über Facebook erhalten. Sie können uns diesen Wunsch direkt nach Ihrer Registrierung per Email melden.
o Das Recht auf Datenübertragbarkeit
Wir geben Ihnen einen Überblick über Ihre Zahlungshistorie (bis zu 7 Perioden). Sie können weitere Daten wie Feedback auf der Studentenseite auf Facebook über Facebook herunterladen. Auf Wunsch können wir Ihre Daten, die wir auf dem Büro-PC haben, löschen (Fotos und Zertifikate).
o Das Recht auf Nachbesserung
- Sie können Ihre Dutch Art Academy besuchen und aktualisieren. Sie können Ihre Kontoinformationen jederzeit vervollständigen.
- Ein Teil der Studentenverwaltung (Statistik) wird von Teachable generiert und kann nicht geändert werden.
- Sie können sich auch jederzeit an die Dutch Art Academy wenden, um Informationen, die wir über Sie haben, einzusehen, zu korrigieren, zu ändern oder zu löschen, wie Sie uns mitteilen.
- Sie können Ihre Daten und Informationen jederzeit auf unserer Facebook-Seite über Ihren eigenen Facebook-Account bearbeiten und / oder löschen.
- Sie können Ihre Daten mit Mailchimp ändern, indem Sie uns eine E-Mail senden oder indem Sie auf einen Link am Ende eines Newsletters klicken, der Ihnen Zugriff auf Ihre Daten bei Mailchimp gewährt.
o Das Recht auf Zugang
Unsere Datenschutzrichtlinie beschreibt, welche Daten wir sammeln und wie wir sie verwenden. Wenn Sie spezifische Fragen zu bestimmten Daten haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
o Es sollte wirklich über Datenlecks informiert werden
Die Dutch Art Academy verpflichtet sich, Sie und die niederländische Datenschutzbehörde im Falle von Datenlecks zu informieren.


5. ABSICHTEN DER DUTCH ART ACADEMY IN BEZUG AUF DEN DATENSCHUTZ

Dutch Art Academy wird Ihre privaten Informationen nur für Zwecke verwenden, die für den Betrieb der (Online-) Schule notwendig sind. Ihre Daten werden niemals zu anderen Zwecken an Dritte weitergegeben.
Wie schützen wir Ihre Informationen?
Wir wenden angemessene Datenerfassungs-, Speicher- und Verarbeitungspraktiken und Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff, Änderung, Offenlegung oder Zerstörung Ihrer persönlichen Daten, Benutzernamen, Passwörter, Transaktionsinformationen und Daten, die auf unserer Site gespeichert sind, an.
Weitergeben Ihrer persönlichen Informationen
Wir verkaufen, tauschen oder vermieten keine personenbezogenen Identifikationsdaten von Nutzern an Dritte. Wir können generierte, aggregierte demografische Informationen, die nicht mit persönlichen Identifikationsdaten in Bezug auf Besucher und Nutzer verknüpft sind, mit unseren Geschäftspartnern, vertrauenswürdigen Affiliates und Werbetreibenden für die oben genannten Zwecke teilen.

6. STUDENTENSEITE AUF FACEBOOK

Sie werden um eine spezielle Erlaubnis gebeten, an der privaten Seite der Dutch Art Academy Student auf Facebook teilzunehmen, damit wir Ihre Fotos Ihrer Arbeit zusammen mit unserem Feedback zu Ihrer Arbeit veröffentlichen können.
• Indem Sie Ihrer Facebook-Seite den Namen unserer Verwaltung geben und an dieser Seite auf Facebook teilnehmen, stimmen Sie der Verwendung dieser Seite zu.
• Sie stimmen auch zu, Feedback zu Ihrer Arbeit zu erhalten und Fotos von Ihrer Arbeit auf dieser Seite zu veröffentlichen.
• Sie stimmen der Tatsache zu, dass andere Studenten der niederländischen Kunstakademie Ihr Feedback und Ihre Arbeit sehen können.
• Sie stimmen den Datenschutzrechten Ihrer Mitschüler auf dieser Seite zu. Dies bedeutet, dass Sie keine Fotos von ihnen ohne deren ausdrückliche Genehmigung kopieren und / oder veröffentlichen und keine Rückmeldungen zu ihrer Arbeit kopieren und / oder veröffentlichen dürfen.
• Sie verwenden diese Seite nicht für negative Kommunikation über die Schule oder (die Arbeit) anderer Schüler, sondern wenden sich mit Beschwerden direkt an die Schulleitung.


7. AUFBEWARTERMINE STUDENTENINFORMATIONEN

Wir speichern zwei Arten von Studenteninformationen:
a) eine Studentenakte auf Ihren Namen
b) Kontoinformationen auf der Online-Schulplattform
a) Die Studenten-Datei auf Ihren Namen enthält die folgenden Informationen:
Name, Adresse, Sprache, E-Mail-Adresse, Name des Kurses, mögliche Besonderheiten, Fotos Ihrer Hausaufgaben, erlangte Zeugnisse. Diese Datei befindet sich auf dem Server der Dutch Art Academy. Diese Informationen können bis zu 2 Jahre nach Verlassen der Schule aufbewahrt werden.
b) Kontoinformationen auf der Online School-Plattform enthält die folgenden Informationen:
Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Kreditkartendetails (für die Dutch Art Academy nicht zugänglich), IP-Adresse, Erstellungsdatum, Anzahl der Logins, Datum des letzten Logs, Kursinformationen, Zahlungsinformationen, Statistiken über den von Ihnen verfolgten Kurs. Diese Daten werden länger gespeichert.
Folgende Daten werden länger als 2 Jahre gespeichert:
• Ihr Zertifikat und Foto Ihrer (Abschluss-) Arbeit. (in Dossier a)
• Ihre Kontodaten für die Teilnahme an einem späteren Kurs. (auf der Online-Schulplattform). Damit können Sie sich unkompliziert für einen weiteren Kurs anmelden. Wenn Sie nicht möchten, dass dieses Konto gepflegt wird, können wir Ihr Konto auf Ihre Anfrage hin löschen. Zu diesem Zweck kontaktieren Sie uns bitte.
Was entfernt wird:
• Ihr Zugang zur geschlossenen Facebook-Seite des Schülers wird beendet, sobald Ihr Kurs beendet ist. Ihr Feedback bleibt für maximal 2 Jahre erhalten.
• Alle Hausaufgabenfotos Ihres Kurses werden nach 2 Jahren gelöscht, mit Ausnahme des Fotos Ihrer (Abschluss-)arbeit und Ihres Zertifikats. Ihre E-Mail-Adresse bleibt in unserer Datenbank erhalten, da wir für die folgenden Angebote mit Ihnen in Kontakt bleiben möchten.
o Sie können jederzeit angeben, dass Ihre vollständigen Informationen gelöscht werden sollen. Bitte kontaktieren Sie uns.

8. KONTAKTPUNKT DATENVERARBEITUNG DUTCH ART ACADEMY

Die Kontaktperson der Dutch Art Academy bezüglich der Datenverarbeitung ist Marion de Jong oder eine Vertretung. Wenn Sie Fragen haben oder uns bezüglich Datenschutzfragen kontaktieren möchten, wenden Sie sich an unser Büro.

9. COOKIES

Dutch Art Academy und Teachable sammeln u.a. über Google Analytics und Sumo Informationen über Ihre Nutzung unserer Websites von unseren Online-Schulen aus. Unser Ziel ist es, Ihnen eine bessere Benutzererfahrung zu bieten.

10. ÄNDERUNGEN AN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Es steht der Dutch Art Academy frei, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu überarbeiten. Wenn wir dies tun, werden wir das Datum am Ende dieser Seite aktuallisieren. Wir empfehlen Benutzern, diese Seite regelmäßig auf Änderungen hin zu überprüfen, um sich zu informieren, wie wir dazu beitragen, die von uns gesammelten personenbezogenen Daten zu schützen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu überprüfen und auf Änderungen hin aufmerksam zu werden.ENGLISH

PRIVACY POLICY DUTCH ART ACADEMY

In accordance with the law on privacy within the EU (GDPR), Dutch Art Academy uses the following privacy policy. Our goal is to comply with the restrictions imposed by law.

1. PROCESSORS OF DUTCH ART ACADEMY ARE:

For the proper functioning of the online school, we work together with so-called processors. With these processors we have concluded a contract in which we agree to comply with the GDPR legislation. The Processors of Dutch Art Academy are:

 • Teachable and their processors (software platform of the school, payment processor (Stripe), part of the student administration,)
 • Mailchimp (newsletter software)
 • Sumo (internet analysis software)
 • Antagonist (hosting, email traffic)
 • Facebook (Student page, processor of the feedback page for students.
 • Web coach service (The processor has access to the website https://www.dutchartacademy.nl for technical maintenance)
 • Employees (such as assessors or people who write lessons (access to student data such statistics, payments, email address)
 • Marketing Processor, access to facebook page and Mailchimp.
 • Google Analytics (data analysis internet)
 • Others who process data forDutch Art Academy

Dutch Art Academy is itself a processor of student information such as:

- photos of your work

- feedback on your work

- registered certificates

- email and name / address details

- nationality

- email content in which information is exchanged between you and Dutch Art Academy

- your information on the online school platform (see teachable)

We do not have or process credit card details, this is provided by Teachable and Stripe.

2. WHAT PERSONAL DATA IS TEACHABLE PROCESSED

Name and address details

• First Name

• last name

• e-mail addres

Name of the course you follow or have followed and the payments you have made.

• creditcard information

Student statistics

with this we have visibility on your progress in the course materials, logging in, pausing, payments, courses / workshops you are a participant in.

The previous data are requested to:

• Verify your payment

• To be able to reach you with communication about news, courses, household announcements, the progress of your course, statistical purposes.

3. COMMUNICATION

Through your registration for our newsletter we process the following data to reach you with communication about news, courses.

o Via Teachable we send you email messages regarding household announcements, encouragement emails.

o Through our office we send you email messages regarding household announcements, the exchange of feedback, photos, homework, and certificates.

o Via Mailchimp we send you e-mails about news and offers, Ebook.

We ask for your nationality or language so that we can communicate with you in the right language.

4. YOU HAVE THE RIGHT TO:

o The right to be forgotten

You can ask for the complete removal of your student data from the online school and the Student Page on Facebook. Your data will be removed from the school and the Facebook page by default after 1 year.

By signing out in the footer of our newsletter you can erase your data at Mailchimp via whom we send our newsletters.

o The right to choose privacy settings without being hindered in the use of the online school.

The school uses a hidden Student Page on Facebook as part of the learning process so that you learn from your own feedback as well as from feedback on the work of other students. This page is only accessible to students of Dutch Art Academy who have registered for this. You have the right to receive private feedback via email so that you do not receive feedback via Facebook. You can indicate this via email to us directly after your registration.

o The right to data portability

We can give you an overview of your payment history (up to 7 periods). You can download other data such as feedback on the Student Page on Facebook via Facebook. At your request we can delete your data that we have on the office PC (photos and certificates).

o The right to rectification

- You may access and update your Dutch Art Academy You will be able to complete your account information at any time.

- A part of the student administration (statistics) is generated by Teachable and can not be modified.

- You may also contact Dutch Art Academy at any time to access, correct, amend or delete information that we hold about you, as explained by contacting us.

- You can edit and / or delete your data and information on our Facebook page at any time via your own Facebook account.

- You can change your data with Mailchimp by sending us an email or by clicking on a link at the bottom of a newsletter that gives you access to your data at Mailchimp.

o The right of access

Our Privacy Policy describes what data we collect and how we use it. If you have specific questions about specific data, you can contact us at any time.

o The right to be informed of data leaks

Dutch Art Academy commits itself to inform you and the Dutch Data Protection Authority in the event of data leaks.

5. DUTCH ART ACADEMY'S INTENTIONS REGARDING PRIVACY

Dutch Art Academy will only use your private information for purposes that are necessary for running the (online) school. Your data will never be passed on to third parties for other purposes.

How we protect your information

We adopt appropriate data collection, storage and processing practices and security measures to protect against unauthorized access, alteration, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data stored on our Site.

Sharing your personal information

We do not sell, trade, or rent Users personal identification information to others. We may share generic aggregated demographic information not linked to any personal identification information regarding visitors and users with our business partners, trusted affiliates and advertisers for the purposes outlined above.

6. STUDENT PAGE ON FACEBOOK

You will be asked for specific permission to take part in the private Dutch Art Academy Student page on Facebook so that we can post your photos of your work together with our feedback on your work.

• By providing your Facebook page name to our administration and participating in this student page on Facebook, you agree to the use of this page.

• You also agree to receive feedback on your work and to post photos of your work on this page.

• You agree with the fact that other Dutch Art Academy students can view your feedback and your work.

• You agree with the privacy rights of your fellow students on this page. This means that you do not copy and / or publish photos of them without their express permission and do not copy and / or publish feedback on their work without their express permission.

• You do not use this page for negative communication about the school or (the work of) other students, but direct complaints to the school management.

7. STORAGE POLICY STUDENTS INFORMATION

We store 2 types of student information:

a) a student file in your name

b) account information on the online school platform

a) The Student file in your name

Contains the following information:

Name, address, language, email address, course name, possible special remarks, photos of your homework assignments, obtained certificates. This file is kept on the Dutch Art Academy server. This information can be kept for up to 2 years after leaving the school.

b) Account information on the Online School platform

Contains the following information:

Name, address, email address, credit card details (inaccessible for Dutch Art Academy), IP address, creation date, number of logins, last log-date, course information, payment information, statistics about the course you followed. This data is saved longer.

The following data is stored for more than 2 years:

• Your certificate and photo of your (final) paper. (in dossier a)

• Your account details for participation in a subsequent course. (on the online school platform). With this you can easily log in for a next course. If you do not want this account to be maintained, we can delete your account at your request. To this end, please contact us.

What is removed:

• Your access to the closed student Facebook page will be terminated as soon as your course has ended. Your feedback will remain for a maximum of 2 years.

• All homework photos of your course will be deleted after 2 years, with the exception of the photograph of your (final) paper and your certificate. Your email address will remain in our database because we would like to keep in touch with you for the following offers.

o You can indicate at any time that you want your complete information to be deleted. Please contact us.

8. CONTACT POINT DATA PROCESSING DUTCH ART ACADEMY

The approachable person within the Dutch Art Academy regarding data processing is Marion de Jong, or a replacement. If you have any questions or want to contact us regarding privacy matters, please contact the office.

9. COOKIES

Dutch Art Academy and Teachable gather, among others, with Google Analytics and Sumo information about your use of our websites from our online schools. It is our goal to provide you with a better user experience.

10. CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

Dutch Art Academy has the discretion to update this privacy policy at any time. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We encourage Users to frequently check this page for any changes to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this privacy policy periodically and become aware of modifications.

October 9, 2018